Menu

Algemene verkoopsvoorwaarden Constructiewerkhuizen De Meyer NV

Toepasselijkheid en aanvaarding algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze verkopen, leveringen, werken en diensten worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van onderhavige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen .
2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, weze het stilzwijgend of uitdrukkelijk, impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen

3. Onze offertes zijn, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst, geheel vrijblijvend en zijn slechts geldig voor de in de offerte aangeduide termijn. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke orderbevestiging, of door het begin van de uitvoering van de desbetreffende order of op het ogenblik van ondertekening door de klant van documenten die verwijzen naar de levering van goederen of diensten.
4. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen hetzij als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte.
5. Meerwerken op de overeenkomst worden gemeld bij of na de uitvoering, en worden geacht te zijn aanvaard door de klant behoudens schriftelijk protest uiterlijk binnen de 8 werkdagen na kennisgeving.

Annulering en vergoeding

6. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de klant een bestelling annuleert, zal hij volgende annulatievergoeding betalen, rekening houdende met het feit dat wij steeds maatwerk afleveren:

a. Bij annulatie voor de uitvoering van de bestelling: 20% van het totale bedrag van de bestelling.
b. Bij annulatie nà de aanvang van de uitvoering van de bestelling: de reële schade, zijnde minstens de prijs van de uitgevoerde werken en aangekocht of geproduceerde materialen  verhoogd met 20% van het totale bedrag van de bestelling.

De verschuldigde annulatievergoeding is alleszins minstens gelijk aan het reeds gefactureerd bedrag.

Levering en risico

7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden leveringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn zij dus niet bindend. Vertraging in de levering geeft de klant geen aanspraak op schadevergoeding en niet het recht om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan of te vorderen. Elke vertraging in de levering zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van de klant. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

8. Het risico voor de goederen gaat over op de klant op het tijdstip dat de goederen onze vestiging verlaten, ook als het deelleveringen betreft of de goederen door ons dienen te worden geïnstalleerd of de verzendkosten in de prijs begrepen zijn of de goederen door ons vervoerd worden.

Gebreken en waarborgen

9. De klant zal meteen bij de ophaling, levering en/of installatie een eerste verificatie op zicht uitvoeren. De klant dient zichtbare gebreken, op straffe van verval, uiterlijk binnen de5 dagen  na ophaling, levering en/of installatie en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan ons over te maken, waarbij de gebreken op gedetailleerde wijze dienen beschreven te worden.
10. De gegeven waarborgen betreffen enkel erkende constructiefouten, zij beperken zich tot het eenvoudig vervangen van zulke stukken die gebreken vertonen. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de 5 dagen na de ontdekking ervan door de klant aan ons te worden meegedeeld per aangetekend schrijven.
11. Elke aanspraak op de waarborg vervalt bij verwerking, incorporatie, wijziging, verandering, herstel door de klant of door derden ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage van de goederen/werken.
12. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Schadevergoedingen of beweerde schadevergoedingen kunnen nooit gecompenseerd worden.

Beperking van de aansprakelijkheid

13. De verbintenissen van DEMEYER NV kwalificeren steeds als inspanningsverbintenissen. Haar aansprakelijkheid is steeds absoluut beperk tot 10% van de prijs aangerekend aan én betaald door de klant voor de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten, waarbij we ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de goederen te vervangen ofwel subsidiaire waarde ervan te vergoeden. Schade ontstaan tijdens transport door DEMEYER NV zal nooit aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding hoger dan deze welke desgevallend van toepassing zou zijn onder het CMR Verdrag met een absoluut maximum zoals voorzien hoger in dit artikel.

14. Wij kunnen in elk geval geen enkele aansprakelijkheid dragen voor:

a. Alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst zoals bv. financieel en economisch verlies, stilstand, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van de reputatie, etc.
b. Schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden.
c. Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
d. Fouten te wijten aan foutieve, laattijdige of onvolledige informatie (o.m. inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals door de klant meegedeeld.

15. Onze aansprakelijkheid zal steeds en onherroepelijk beperkt blijven tot de tussenkomst van onze verzekeraars waarvan de polissen steeds op eerste verzoek opvraagbaar zijn .

Eigendomsvoorbehoud

16. Tot aan de volledige uitvoering van alle vorderingen die voor ons uit de overeenkomst met de klant voortvloeien inclusief gebeurlijke schadevergoedingen, blijven de geleverde goederen/werken die door ons worden aangeleverd, zelf na hun incorporatie, ons in eigendom toebehoren, op risico van de klant, en kunnen ze derhalve in geval niet of niet-tijdige betaling door ons teruggevorderd en teruggenomen worden zonder enige formaliteit.
17. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk  voorbehoud van eigendom zijn alle risico’s betreffende de goederen aan de klant overgedragen vanaf de levering zoals bepaald in artikel 8.
18. Indien is overeengekomen dat de klant zelf de goederen zal afhalen op het afgesproken ophaalpunt en deze op de afgesproken datum de goederen niet afhaalt, geschiedt de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de ophaling op risico en kosten van de klant. De goederen zullen alsdan niet worden afgeleverd voor integrale betaling van de stallingskosten.
19. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen d.i. bij integrale betaling, (i) is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; (ii) zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van ons. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich ertoe om ons onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elke beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.
20. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfect staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector.

Betaling

21. Wij behouden ons het recht voor, vóór of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, van de klant betaling van voorschotten te vragen voor de uitvoering van de bestelling. Indien de klant niet ingaat op ons verzoek dienaangaande, behouden wij ons het recht voor om de verdere uitvoering van de overeenkomst met de klant uit te stellen, totdat de klant aan ons verzoek heeft voldaan, ofwel om de overeenkomst met de klant, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden lastens de klant te beschouwen, in welk geval de klant een verbrekingsvergoeding verschuldigd zal zijn conform artikel 30.
22. Onze facturen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur, betaalbaar op onze maatschappelijke zetel binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Onze prijzen zijn nettoprijzen zodat een korting voor contante betaling niet van toepassing is. Alle belastingen, taksen of andere kosten die met het uitvoeren van de overeenkomst verband houden, zijn ten laste van de klant en worden afzonderlijk buiten en boven de prijs in rekening gebracht. Aftrek voor borgstellingen of schuldvergelijking tussen facturen is slechts toegestaan na schriftelijk akkoord.
23. Betalingen door de klant aan ons verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
24. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling (inbegrepen kosten en intresten) ervan. Daarnaast is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 200 euro en een maximum van 3.500 EURO, onverminderd ons recht om hogere schade of kosten te bewijzen. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaand ingebrekestelling opeisbaar worden.
25. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behouden wij ons het recht voor de nog uit te voeren werken en/of levering van de (overige) goederen te onderbreken tot de factuur werd betaald, of zekerheden te vragen, zonder dat hiervoor door ons enige vergoeding verschuldigd is. Wij bepalen zelf wanneer we de werken/levering opnieuw kunnen aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer wij door deze schorsing schade lijden (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), of kosten hebben zal de klant deze dienen te vergoeden.

Wanprestatie van de klant en ontbinding van de overeenkomst

26. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met de klant zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in het nadeel van de klant in geval van faillissement, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de klant, dan wel wanneer de  klant bescherming zoekt tegen haar schuldeisers onder gelijk welke procedure, veroordeelt wordt voor fraude dan wel onderworpen is aan inhoudingsplicht voor fiscalen en/of sociale schulden..
27. Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichting behouden wij ons enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen.
28. Voor alle gevallen waarin de overeenkomst met de klant wordt ontbonden in ons nadeel, verbindt de klant er zich toe om binnen de 8 dagen na kennisgeving van de ontbinding een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair begroot wordt op 20% van de waarde van de betrokken overeenkomst, onverminderd ons recht om de hogere schade en kosten te bewijzen.

Overmacht

29. In geval van overmacht van onze zijde hebben we het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en intresten, etc., kan doen gelden.
30. Zaken en omstandigheden worden als overmacht beschouwd en geven DEMEYER NV het recht opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel de uitvoering te beëindigen of op te schorten zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant: Overheidsingrijpen dat de uitvoering van de overeenkomst met de eindklant voor wie de levering is bestemd ernstig bemoeilijkt -bijv. doch niet beperkt tot het veroorzaken van vertraging -  dan wel onmogelijk maakt,  bijv. door wijzigingen in de wet dan wel ter inperking van de bewegingsvrijheid of andere zaken ingevolge besmettelijke ziekte, epi- of pandemieën of andere, natuurfenomenen en -rampen, aanslagen en oproer, stakingen zowel bij DEMEYER en/of derden, hacking bij DEMEYER NV of derden betrokken bij de levering, onderbreking van de bevoorrading, lock-out, vertraging in productie of transport, import of exportbeperkingen, vergunningsissues en tussenkomsten van derden met inbegrip van situaties zoals omschreven bij leveranciers van DEMEYER NV.

Intellectuele rechten

31. Wij behouden de auteursrechten en alle intellectuele rechten op de door ons opgemaakte documenten, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen, stalen of foto’s en dit ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht. Deze gegevens mogen, , zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk aan ons te worden terugbezorgd. Wij hebben het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.
32. Elke inbreuk door de klant op artikel 33 geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de prijs van de goederen of diensten onverminderd ons recht om de hogere schade en kosten te bewijzen.
33. De naam van de klant en foto’s van het project mogen steeds en zonder dat DEMEYER NV hiervoor vergoeding verschuldigd kan zijn als referentie gebruikt worden.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

34. De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
35. Elk geschil tussen de partijen in verband met de interpretatie of de uitvoering van hun overeenkomsten zal uitsluitend tot de territoriale bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement en de afdeling van de plaats van de maatschappelijke zetel van DE MEYER NV behoren.
36. De versie in de Nederlandse taal primeert steeds op alle andere versies.

© 2021 De Meyer - Frank Van Dyckelaan 28 - 9140 Temse - Tel +32 3 766 33 33 - info@demeyer.be
BE 0405 019 045 - privacy policy - cookie policy - sitemap