Menu

Algemene aankoopvoorwaarden Constructiewerkhuizen De Meyer NV

Toepasselijkheid en aanvaarding algemene aankoopvoorwaarden

1. De term “LEVERANCIER” moet in de breedste zin van het woord begrepen worden, d.w.z. al wie de bestelbon, of enige ander hiermee gelijk te stellen document, uitvoert. In de hierna volgende artikelen wordt de firma, dewelke verwijst naar deze algemene aankoopvoorwaarden DE MEYER NV, hierna “DE MEYER NV” genoemd.
2. De algemene aankoopvoorwaarden van DE MEYER NV zijn op de koopovereenkomst van toepassing.
3. DE LEVERANCIER verzaakt volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden, weze het stilzwijgend of uitdrukkelijk.
4. Door de loutere uitvoering van de bestelling die DE MEYER NV hem overmaakt aanvaardt DE LEVERANCIER uitdrukkelijk dat deze aankoopvoorwaarden van toepassing zijn. Enkel indien en op voorwaarde dat DE MEYER NV schriftelijk en uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van DE LEVERANCIER heeft aanvaard, kunnen deze voorwaarden toepassing vinden.
5. De term “LEVERINGEN”, hierna gebruikt moet in de breedste zin van het woord begrepen worden d.w.z. omvattende onder meer, doch niet limitatief: goederen, diensten, uitvoering prestaties e.d.

Aanvaarding van de bestellingen

6. Er mag niets geleverd of uitgevoerd worden zonder de ontvangst van een geldige bestelbon.
7. Elke bestelling dient door DE LEVERANCIER onmiddellijk schriftelijk bevestigd te worden met vermelding van prijs en leveringstermijn.
8. Indien DE MEYER NV binnen de veertien kalenderdagen na haar bestelling deze bevestiging niet heeft ontvangen, beschouwt DE MEYER NV het akkoord van DE LEVERANCIER als verworven, of heeft DE MEYER NV het recht de bestelling te wijzigen of te annuleren zonder dat DE LEVERANCIER op enige vergoeding aanspraak kan maken.
9. Elke wijziging, zelfs gedeeltelijk, van de voorwaarden van de bestelling, in het bijzonder van de prijs en de leveringstermijn, geeft DE MEYER NV het recht de bestelling te wijzigen of te annuleren zonder dat DE LEVERANCIER op enige vergoeding aanspraak kan maken.

Leveringstermijn en vergoeding

10. De stipte nakoming van de leverings-of uitvoeringstermijn maakt een essentiële substantiële voorwaarde uit voor DE MEYER NV, zonder dewelke geen overeenkomst zou gesloten zijn . Wanneer na aanvaarding van de bestelling DE LEVERANCIER merkt dat er vertragingen in de levering zal zijn, zal DE LEVERANCIER onmiddellijk DE MEYER NV op de hoogte brengen. DE MEYER NV zal dan de bestelling geheel of gedeeltelijk mogen wijzigen. Ingeval van vertraging behoudt DE MEYER NV zich het recht voor, en dit voor zover hij de bestelling krachtens het voorgaande niet in zijn geheel heeft opgezegd, zonder voorafgaandelijke verwittiging, een vergoeding op te eisen van 1% van de waarde der te leveren prestaties en/of goederen, onverminderd het recht van DE MEYER NV om hogere schade en kosten te bewijzen. Deze vergoeding is provisioneel, wordt berekend per week vertraging, waarbij elke begonnen week als een volle week geldt, en is opeisbaar vanaf het ogenblik van de tekortkoming van DE LEVERANCIER zonder dat DE MEYER NV het bestaan van enige schade dient aan te tonen. DE LEVERANCIER zal steeds gehouden zijn tot de integrale vergoeding en herstelling van de door DE MEYER NV geleden schade. DE MEYER NV zal het bedrag van deze vergoeding inhouden op het te betalen bedrag bij de betaling van de facturen.

Prijzen, kosten, verpakking en verzekering

11. De prijzen zijn vast en niet voor herziening of wijziging vatbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen DE MEYER NV en DE LEVERANCIER. De levering is vrij van alle onkosten en dus alle transport-, verpakkings- en verzekeringskosten inbegrepen en geschiedt op de door DE MEYER NV aangegeven leverings-en of uitvoeringsplaats. De levering geschiedt op risico van DE LEVERANCIER. Iedere beschadiging ten gevolge van ontoereikende verpakking na levering door DE LEVERANCIER is ten laste van DE LEVERANCIER.
12. Het terugzenden van geconsigneerde verpakking geschiedt zonder kosten voor DE MEYER NV.

Aanvaarding van de levering

13. De aanvaarding van de leveringen vindt slechts plaats na de oplevering van het totaalprojecten dus na de ontvangst van de levering, de controle van de leveringen door DE MEYER NV, inbouw en test van het geheel bij zijn eindklant. Gewicht, hoeveelheid, kwaliteit en conformiteit met de bestelling worden door DE MEYER NV nagezien en het resultaat van dit nazicht dient door DE LEVERANCIER aanvaard te worden. Worden als gevolg van dit nazicht de leveringen geweigerd, dan kan DE MEYER NV deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en kan DE LEVERANCIER uit dien hoofde geen enkele vergoeding eisen. Het staat DE LEVERANCIER vrij bij het nazicht aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen.
14. De leveringen worden minstens gedurende twee jaar vanaf de datum van aanvaarding door de eindgebruiker tegen alle fouten gewaarborgd. De waarborg omvat eveneens, doch niet beperkt tot, alle kosten van wedden, lonen, verplaatsing en eventueel logement. De duur van de waarborg zal automatisch verlengd worden met de termijn, die voor de herstelling en het opnieuw in gebruik nemen van alle gebrekkige stukken nodig is.
15. De afleveringsnota’s of uitvoeringsbons dienen, voor ontvangst of uitvoering, ondertekend te worden door een afgevaardigde van DE MEYER NV, welke zijn naam en identificatienummer moet vermelden op de documenten van DE LEVERANCIER. DE LEVERANCIER draagt het risico minstens tot op het ogenblik van de ondertekening van deze nota’s of bons door de afgevaardigde van DE MEYER NV.

Facturatie

16. De facturen en afleveringsnota’s dienen opgemaakt te worden op naam van DE MEYER NV, met vermelding van de referte zoals bestelbonnummer en contactpersoon. Bij gebreke waaraan DE MEYER NV zich het recht voorbehoudt om 50,00 Euro als administratieve kost in mindering te brengen van het te betalen bedrag.
17. Voor iedere verzending en iedere bestelling dienen afzonderlijke facturen opgemaakt te worden. Administratiekosten of andere kosten mogen niet aangerekend worden door DE LEVERANCIER, behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst.
18. Bij niet naleven van deze regels zal de factuur als nietig en van generlei waarde beschouwd worden totdat DE LEVERANCIER de nodige verbeteringen aangebracht heeft en behoudt DE MEYER NV zich het recht voor de vergoeding uit artikel 16 aan te rekenen.

Betalingen

19. Facturatie kan pas gebeuren na levering op de door DE MEYER NV aangegeven leverings-en of uitvoeringsplaats. De betaling gebeurt ten vroegste, en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, 30 dagen einde maand na controle ter verificatie van de conformiteit en aanvaarding van de leveringen, zoals bepaald in artikel 13. Iedere betaling die vroeger zou gebeuren, gebeurt steeds onder voorbehoud van de uit te voeren verificatie, waarbij DE MEYER NV zich het recht voorbehoudt de terugvordering van de betaling bij niet conformiteit zal eisen. Iedere betaling die voor het einde van de overeengekomen termijn gebeurt, geeft DE MEYER NV het recht een vergoeding in mindering te brengen van 1% per maand dat deze betaling vroeger werd uitgevoerd. Bij aanvaarding van een wissel zijn de verdisconteringskosten ten laste van DE LEVERANCIER.

Niet conforme levering

20. De richtlijnen van DE MEYER NV in verband met afmetingen, kwaliteit, wijze van uitvoering enz., alsook de wettelijke bepalingen moeten strikt worden nageleefd. De strikte naleving vormt een substantiële en essentiële voorwaarde, zonder dewelke geen overeenkomst zou zijn aangegaan met DE LEVERANCIER.
21. Indien stalen, leveringen en prestaties niet in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen, de richtlijnen van DE MEYER NV of met wat er tussen de partijen was overeengekomen, zal DE MEYER NV – zelfs wanneer het nazicht tot monsters beperkt blijft – het recht hebben ofwel de koop in zijn geheel of gedeeltelijk op te zeggen, onverminderd de schadevergoeding, ofwel een prijsvermindering te eisen, ofwel zelf de afwerkings- en herstellingskosten op kosten van DE LEVERANCIER te laten uitvoeren, ofwel van laatstgenoemde een nieuwe levering of afwerkingswerkzaamheden te eisen. Hetzelfde geldt indien er na de levering gebreken worden aan het licht gebracht, zelfs na de garantieperiode, die ten minste twee jaar zal bedragen.

Eigendomsvoorbehoud

22. De materialen, die DE MEYER NV aan DE LEVERANCIER ter beschikking stelt, blijven zijn eigendom (zelf gedurende de bewerking of de verwerking ervan) en zullen als dusdanig afzonderlijk moeten worden opgeslagen, gemarkeerd en beheerd. Deze materialen mogen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestellingen van DE MEYER NV. DE LEVERANCIER verbindt zich ertoe de beschadigde of verloren delen te vervangen.

Intellectuele eigendomsrechten

23. Indien op de levering of bijbehoren intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt DE MEYER NV daarvan kosteloos het gebruiks-en vermenigvuldigingsrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie. DE LEVERANCIER garandeert dat de levering geen inbreuk pleegt op de intellectuele rechten van derden en vrijwaart DE MEYER NV voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken en zal DE MEYER NV alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

24. Elk geschil tussen de partijen in verband met de interpretatie of de uitvoering van hun overeenkomsten zal uitsluitend tot de territoriale bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement en de afdeling van de plaats van de maatschappelijke zetel van DE MEYER NV behoren. Laatstgenoemde behoudt zich echter de mogelijkheid voor om als eisende partij de zaak voor te leggen aan eender welke andere rechtbank naar keuze.
25. Het Belgisch recht is van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
26. 
De versie in de Nederlandse taal primeert steeds op alle andere versies.

© 2019 De Meyer - Frank Van Dyckelaan 28 - 9140 Temse - Tel +32 3 766 33 33 - info@demeyer.be
BE 0405 019 045 - privacy policy - cookie policy - sitemap